Algemene voorwaarden

Definities:

  1. Grip op leren: Grip op leren ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 59347821.
  2. Opdrachtgever: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Grip op leren een Overeenkomst sluit, in de regel: de ouders/ verzorgers van de Leerling of de Leerling zelf.
  3. De Leerling: Ieder natuurlijk persoon die voor de diensten van Grip op leren wordt ingeschreven (Opdrachtgever en Leerling kunnen dezelfde persoon zijn).
  4. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst terzake de levering van diensten die tussen Grip op leren en de Opdrachtgever tot stand komt.
  5. Totstandkoming van de overeenkomst: De Overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand en wordt uiteindelijk bindend als hij schriftelijk of via e-mail is binnengekomen bij Grip op leren. Bovendien door ondertekening van het inschrijfformulier, alsmede door het voldoen van de eerste factuur.
  6. De Tarieven: De op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst op www.gripopleren.nl aangegeven prijzen, voor de door Grip op leren aangeboden diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van belasting is geen BTW in rekening gebracht, tenzij anders vermeld. Indien van toepassing kunnen ook annulerings- en administratiekosten in rekening gebracht worden.
  7. De duur van de Overeenkomst: De Overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging en kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd door te mailen naar: info@gripopleren.nl.
  8. Wijzigingen in de begeleiding: Wijzigingen dienen voor de zondag voorafgaand aan de begeleiding te zijn doorgegeven. Indien de studiebegeleider dit aangeeft kan er op een later tijdstip nog een wijziging in het begeleidingsmoment worden doorgevoerd.
  9. Afspraken Grip op leren: Zoals in het intakegesprek voor studiebegeleiding of andersoortige individuele begeleiding vermeld worden, of tijdens de begeleidingsmomenten worden medegedeeld. Deze zijn ook altijd in het groeidocument van de betreffende leerling terug te vinden.

Algemeen:

  1. De Opdrachtgever verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste mail- en adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.
  2. Persoonsgegevens worden door Grip op leren zorgvuldig bewaard en zijn toegankelijk voor medewerkers van Grip op leren. Tenzij de Opdrachtgever hier bezwaar tegen maakt kunnen de onderwijsgegevens ook inzichtelijk worden gemaakt voor de mentor of vakdocent van de Leerling.
  3. De Opdrachtgever en de Leerling hebben het recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen verzamelde gegevens.
  4. Alle door Grip op leren geleverde lesmaterialen, huiswerkopdrachten, agenda, plandocumenten, etc. blijven intellectueel eigendom van Grip op leren. Vermenigvuldiging en verspreiding daarvan zijn alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van Grip op leren vermeld wordt, Grip op leren uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.
  5. Grip op leren is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het volgen van de begeleiding op welke locatie dan ook.
  6. Voor de begeleiding en de leerlingadministratie is Grip op leren volledig afhankelijk van de medewerking van de leerling. Indien de leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Grip op leren hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.
  7. Grip op leren biedt geen garantie voor het behalen van studieresultaten en is niet verantwoordelijk voor tegenvallende studieresultaten. Grip op leren verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de mogelijkheden van de afgenomen diensten.
  8. In gevallen van overmacht bij Grip op leren kan het voorkomen dat de omstandigheden in de begeleiding tijdelijk negatief beïnvloed worden. Grip op leren is hiervoor niet aansprakelijk.
  9. De Leerling kan geschorst worden indien deze zich niet houdt aan de afspraken van Grip op leren, indien sprake is van aanhoudend storend of fysiek gedrag, of indien de Leerling met alcohol of drugs gesignaleerd wordt. Dit ter beoordeling van Grip op leren, onder vermelding van specifiek benoemd gedrag van de Leerling. In geval van schorsing worden de kosten van de door de Leerling gevolgde begeleiding gedurende de betreffende week in rekening gebracht.
  10. Eventuele (factuur)klachten kunnen ingediend worden binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan, door te mailen naar info@gripopleren.nl.
  11. Voor zover in rechtspraak komt vast te staan dat Grip op leren is gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete, geldt dat de hoogte van het door Grip op leren te betalen bedrag aan schadevergoeding en/of boete wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de door Grip op leren afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk aanspraak geeft op een uitkering. Daarboven zal de hoogte van het door Grip op leren te betalen bedrag aan schadevergoeding en/of boete niet hoger (kunnen) zijn dan het bedrag dat vermeld staat in de factuur ter zake van het/ de betreffende dienst(en). In alle gevallen blijft echter gelden dat Grip op leren nooit aansprakelijk is voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij.

Tarieven en Betaling:

  1. De Opdrachtgever is aan Grip op leren het Tarief voor de door de Leerling gevolgde dienst verschuldigd (zie artikel 6 onder “Definities”).
  2. Grip op leren behoudt zich het recht om vanaf 1 maand na de start van de Overeenkomst de Tarieven te wijzigingen en zal de Opdrachtgever hiervan minimaal één maand van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen, in principe worden na elke zomervakantie de Tarieven herzien.
  3. Grip op leren werkt met vaste pakketten, met vaste maandprijzen, ongeacht het aantal gevolgde begeleidingsmomenten.
  4. Het opmaken van de factuur geschiedt direct na afloop van elke maand en zal in de eerste twee weken van de daaropvolgende maand naar de Opdrachtgever worden verzonden. Betaling geschiedt altijd via het overmaken van het openstaande bedrag door de opdrachtgever. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum op de rekening van Grip op leren te zijn bijgeschreven.
  5. Indien de factuur na twee aanmaningen niet is voldaan, zijn alle vorderingen, inclusief wettelijke rente, uit welke hoofde dan ook van Grip op leren op de Opdrachtgever direct opeisbaar. Indien Grip op leren overgaat op (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
  6. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen, startende vanaf de factuurdatum, geldt de factuur als onherroepelijk en onvoorwaardelijk aanvaardt door de wederpartij.
  7. Indien een Overeenkomst over de door Grip op leren te leveren diensten na twee gestuurde herinneringen niet geïncasseerd kan worden, behoudt Grip op leren zich het recht de begeleiding stop te zetten totdat de betreffende factuur is betaald.

Studiebegeleiding:

  1. Studiebegeleiding wordt standaard opgestart met een vrijblijvend intakegesprek. Dit kan telefonisch of op locatie plaatsvinden.
  2. Een begeleidingsmoment duurt standaard 30 minuten, waarvan 25 minuten begeleiding (een half lesuur). De studiebegeleider behoudt zich het recht om 5 minuten te benutten voor voorbereiding, uitwerking en rapportage.
  3. De Opdrachtgever verschaft Grip op leren tijdig van de juiste documenten, informatie, contacten en (rooster)wijzigingen die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, zoals aangegeven in artikel 1.8.
  4. Bij de start van de begeleiding wordt een standaard begeleidingsmoment in de week vastgesteld. Deze kan middels overleg tussen de leerling en de studiebegeleider worden verzet. Dit is uitsluitend mogelijk indien de studiebegeleider hier de mogelijkheid toe heeft en de wijziging tijdens de laatst gevolgde begeleidingsmoment wordt gecommuniceerd.
  5. Er kunnen geen rechten aan een bepaalde dag, of tijdstip worden ontleend door de opdrachtgever. Grip op leren behoudt zich ten alle tijden het recht om eventuele wijzigingen in het begeleidingsrooster van de leerling door te voeren.
  6. Aangezien een begeleidingsmoment 25 minuten duurt kan deze bij aanvang van het lesuur, of halverwege het lesuur van start gaan. De ene week zal de begeleiding bij aanvang starten, de andere week halverwege het lesuur, zodat alle Leerlingen roostertechnisch gelijk behandeld worden.
  7. Aanvangstijden van de begeleidingsmomenten worden bij aanvang van het begeleidingstraject gecommuniceerd en zijn daardoor week gebonden, ongeacht het wel of niet volgen van begeleiding.
  8. Vanwege afwijkende lesroosters, vakanties (m.u.v. de zomervakantie), overige aangepaste schoolactiviteiten, vrije dagen, etc. kunnen er begeleidingsmomenten wegvallen. Het is de verantwoordelijkheid van de Leerling om in overleg met de studiebegeleider een alternatief begeleidingsmoment in te plannen.
  9. De intensiteit van de begeleiding kan maandelijks worden bijgesteld door een extra pakket af te nemen.
  10. Leerlingen dienen zich tijdig, 24 uur voor een begeleidingsmoment, af te melden wanneer zij niet aanwezig kunnen zijn tijdens een afgesproken begeleidingsmoment. Indien dit niet gebeurd vervalt het recht om de begeleiding te verzetten naar een ander moment en kan deze niet meer worden ingehaald.
  11. Absentie van de leerling wordt standaard via de persoonlijke pagina van de leerling, op de website van Grip op leren gecommuniceerd.
  12. Eventuele gemiste begeleidingsmomenten kunnen alleen in de betreffende maand worden ingehaald. Indien een gemist begeleidingsmoment niet in dezelfde maand door de Leerling verzocht wordt om in te halen zal deze onherroepelijk komen te vervallen.
  13. Gemiste begeleidingsmomenten kunnen onder geen beding verrekend worden met de op dat moment geldende pakketprijzen.
  14. Grip op leren behoudt zich het recht om een begeleiding op ieder moment stop te zetten indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven.
  15. In reguliere schoolvakanties en op reguliere feestdagen, waaronder: Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eventuele studiedagen, zullen geen begeleiding worden gegeven. Uitzonderingen zijn in overleg met de studiebegeleider overeen te komen.
  16. Een studiebegeleidingstraject eindigt wanneer de opdrachtgever dit schriftelijk, via de mail, aangeeft. Met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volledige maand. Opzeggingen dienen daarom voor de 1e dag van de nieuwe maand gecommuniceerd te worden. Indien de begeleiding halverwege de maand wordt opgezegd zal de opzegtermijn ingaan vanaf de 1e dag van de daarop volgende maand. Wanneer de studiebegeleiding niet schriftelijk wordt opgezegd loopt deze automatisch door en zal deze ook na de zomervakantie automatisch worden hervat.
  17. Contact met derden, waaronder oudergesprekken en gesprekken met leerkrachten/mentoren, wordt tegen hetzelfde tarief gefactureerd als de individuele begeleiding, met een minimaaltarief van €50,- per contactmoment. Dit contact wordt uitsluitend op aanvraag van de opdrachtgever aangegaan.

Overige bepalingen:

  1. Voor onze overige diensten, pakketten en begeleidingen gelden eveneens bovenstaande algemene voorwaarden. Er kunnen indien nodig specifieke afspraken worden opgesteld.
  2. Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is Nederlands recht van toepassing;
  3. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Oost-Brabant, locatie Eindhoven;
  4. Indien bij rechtelijke uitspraak een of meerdere artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Grip op leren en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.